55 20 96 00 firmapost@stacc.com

Saksbehandling kreditt

Saksbehandling kreditt

Moderne vurdering av kredittbehov

Vår plattform gir rådgiver mulighet for å gjøre en helhetlig vurdering av kundens behov og mulighet for kreditt. God visualisering gjør at behovet på en oversiktlig måte kan ses i sammenheng med kundens finansielle situasjon for øvrig. Bankens eget datagrunnlag hentes inn i Rådgiver PM og suppleres med ytterligere opplysninger mottatt fra kunden. Ønsket låneopptak registreres og plattform utfører analyse. I analysen tas det også hensyn til beregnede låneutgifter, skatt og renterisiko for å beregne kundens betalingsevne.

Rådgiver kan også vise kunden en ønsket situasjon med ny finansiering og deretter simulere ulike utfall knyttet til død, uførhet og/eller pensjon. Når kredittsaken avsluttes blir innvilget lån, eller kun nøkkeltall og rapporter overført til bankens lånesakssystem.